รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี ” รอบที่ 2


Share: