รับบริจาคเสื้อผ้า

              วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

ได้รับบริจาคเสื้อผ้าจาก นางทิวาภรณ์ กล่าวแล้ว อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อนำไปมอบและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

ในจังหวัดมุกดาหาร


Share: