ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัย

             ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการขอรับใสมัครฯ รายละเอียดตามเอกสารนี่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครส่งใบสมัครฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ gidentity3@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร>>>: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัย.pdf


Share: